STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie o nazwie Studenci dla Wolnego Tybetu zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz .104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa

4. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

5. Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

7. Realizując swoje cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków. Może jednak zatrudniać pracowników w celu usprawnienia działalności stowarzyszenia.

8. Stowarzyszenie, dla realizacji swych statutowych celów, może powoływać inne jednostki organizacyjne w granicach dopuszczonych prawem

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

1. Celem Stowarzyszenia jest:

 • szerzenie wiedzy o kulturze, historii i współczesnej sytuacji Tybetu
 • wspieranie działań na rzecz przestrzegania praw człowieka
 • szeroko rozumiana działalność charytatywna na rzecz ubogich i potrzebujących
 • edukacja ekologiczna i popieranie działalności na rzecz dzikiej przyrody

2. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 • organizowanie wykładów, odczytów, spotkań, wystaw i innych imprez
 • działalność wydawniczą i informacyjną
 • podejmowanie kontaktów i współpracy ze stowarzyszeniami o podobnych celach w kraju i zagranicą

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną na zdobywanie funduszy na działalność statutową

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĽZKI

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych;

b) członków honorowych;

c) członków wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która aprobuje cele i sposoby działania Stowarzyszenia.

3. Osoba małoletnia może zostać członkiem zwyczajnym tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia i po przyjęciu jej w drodze uchwały przez Zarząd Główny

5. Uchwałę o przyjęcie w poczet członków dokonuje Zarząd Główny w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały . W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia odwołania się od negatywnej decyzji, do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Stanowisko Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczne.

6. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
 • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia
 • brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

7. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 • czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
 • opłać składki członkowskie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie

8. Członkiem wspierającym może zostać oba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele oraz sposoby działania, która zostanie przyjęta przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.

9. Członek wspierający ma prawo:

 • z głosem doradczym brać udział w pracach Stowarzyszenia (w przypadku osób prawnych za pośrednictwem swojego przedstawiciela)
 • zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań

10. Członek wspierający ma obowiązek regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń

11. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizowaniu celów Stowarzyszenia.

12. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

13. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego

14. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich

15. Członkostwo Stowarzyszenia ustępuje na skutek :

 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządu Głównego
 • skreślenia przez Zarząd Główny z powodu niepłacenia składek przez ciągły okres dwóch lat
 • skreślenia przez Zarząd Główny z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

16. Od uchwał Zarządu Głównego o skreśleniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zainteresowany przekazuje Walnemu Zebraniu odwołanie nie później niż na dwa tygodnie od momentu doręczenia uchwały o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia. Stanowisko Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczne

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie członków – lub jeśli liczba członków przekroczy sto osób – zgromadzenie delegatów,

b) Zarząd Główny,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych nie przekracza 1 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd Główny zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

4. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym.

5. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

6. Walne Zebranie może być:

 • zwyczajne
 • nadzwyczajne

7. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny raz na rok jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając w formie pisemnej członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny

 • z własnej inicjatywy
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane nie później niż miesiąc od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

10. Uchwały Walnego zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności połowy liczby osób uprawnionych do głosowania

11. W przypadku braku quorum, otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana liczbą obecnych na nim członków. Uchwały Walnego Zgromadzenia zwołanego w drugim terminie zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

12. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • rozpatrywanie spraw dotyczących Stowarzyszenia
 • uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia i sposobów jego realizacji
 • wybór prezesa i członków Zarządu Głównego oraz członków Komisji Rewizyjnej
 • ustalanie wysokości składek członkowskich
 • ocena pracy Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium dla Zarządu
 • zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych
 • podejmowanie uchwał w sprawach zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i rozdysponowanie jego majątkiem i funduszami

13. Zarząd Główny składa się z co najmniej trzech osób, w tym prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny może wybrać ze swojego grona skarbnika i sekretarza.

14. Wszystkie uchwały Zarządu Głównego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

15. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

16. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 • kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodne z celami statutowymi
 • reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 • zarządzaniem majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych
 • podejmowanie uchwał o powoływaniu, zawieszaniu i rozwiązywaniu oddziałów Stowarzyszenia
 • nadzorowanie działalności oddziałów Stowarzyszenia
 • realizacja uchwał Walnego Zebrania
 • podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków Stowarzyszenia

17. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, składa się z trzech członków, wybieranych przez Walne Zebranie, a nie będących członkami Zarządu.

19. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • dokonywanie raz do roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem dotyczącym udzielenia Zarządowi Głównemu absolutorium
 • występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń z kontroli i żądanie wyjaśnień
 • wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania
 • zatwierdzanie ustalonego przez Zarząd Główny regulaminu wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ VII

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STOWARZYSZENIA I JEGO MAJĄTKU

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią

 • ruchomości,
 • nieruchomości,
 • fundusze, wierzytelności i prawa majątkowe

2. Na fundusze składają się:

 • wpływy ze składek członkowskich,
 • darowizny, dotacje, zapisy i subwencje,
 • wpływy z działalności statutowej,
 • dochody z majątku Stowarzyszenia

3.Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

4. Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia, tzn. do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia, upoważniony jest Zarząd Główny.

5. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie wyznacza Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia i wskazuje fundacje i stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysków, na rzecz których przeznaczony ma być majątek Stowarzyszenia.

RACHUNEK BANKOWY

program „Niewidzialne kajdany” 73213000042001026966560001
subkonto Kliniki Stomatologicznej Bencien
46213000042001026966560002

PRZEKIERUJ 1,5% PODATKU