Teksty. Z perspektywy Chińczyków

wersja do druku

Share

Zarządzenie [w związku z falą samospaleń w Rebgongu]

Pilne

Departamenty pracy partii i administracji prefektury Huangnan

 

Do komitetów partii i rządów ludowych wszystkich okręgów, prefekturalnego Komitetu Komunistycznej Partii Chin, agend, biur, organizacji publicznych i komórek resortów siłowych szczebla prefektury:

 

W czasie XVIII Zjazdu Partii w rejonie Tongren (Rebgong) doszło kolejno do sześciu destabilizujących incydentów. Wyrządziło to poważne szkody harmonii i stabilności w całej prefekturze oraz miało negatywny wpływ na prowincję i kraj. Zajścia te są niewątpliwie sprawką grupy Dalaja, która pod płaszczykiem religii wykorzystuje samospalenia do podsycania pretensji społecznych, usiłując podzielić państwo. Podczas gdy kadry wyższego, niższego i średniego szczebla całej prefektury poświęcają wszystkie siły strzeżeniu stabilizacji społecznej, są miejsca, w których masy, tak zakonne, jak i świeckie, bezmyślnie powtarzają nonsensowne plotki i dają się podburzać klice Dalaja, w swojej głupocie widząc w osobach winnych samospaleń bohaterów, a nawet odwiedzając ich krewnych i dobrowolnie dając im datki. Stwarza to problemy i zakłóca normalny porządek społeczny. Kadry odpowiedzialne za politykę i administrację w komitecie prowincji oraz za bezwzględne strzeżenie stabilizacji społecznej muszą stanowczo i zdecydowanie rozprawić się z garstką bandytów, którzy nikczemnie manipulują ludźmi nierozumiejącymi faktycznej sytuacji oraz podjudzają ich do samospaleń i tworzą problemy społeczne. Trzeba przywrócić porządek, niezbędny do zachowania ogólnej harmonii i stabilności prefektury. W związku z tym pilnie powiadamiamy o następującym:

 

Raz - każdy rejon, departament i biuro muszą bezzwłocznie podjąć kroki w celu odebrania wszystkich świadczeń otrzymywanych przez rodziny winnych samospaleń w ramach programów pomocy społecznej, takich jak dopłaty do minimalnego dochodu, zapomogi po klęskach naturalnych itp. Wykluczone są jakiekolwiek wyrównania. Wszystkie projekty finansowane ze środków publicznych w wioskach, z których pochodzą te osoby, mają zostać zawieszone; powzięte wcześniej zobowiązania należy przejrzeć i unieważnić. Odpowiedzialni (urzędnicy lokalni) w miejscach, w których doszło do wspomnianych incydentów, zostaną poddani szczegółowej kontroli okręgowych komitetów partii oraz krytyce w okólnikach prefekturalnych. Przywódcy szczebla miast oraz struktur administracji i partii nie będą w tym roku rekomendowani do nagród okolicznościowych. Ośrodki miejskie, w których doszło do więcej niż jednego incydentu, nie będą mogły korzystać z projektów finansowanych ze środków publicznych przez trzy lata. Przywódcy partii i administracji zostaną tam odwołani, a kadry niższego szczebla upomniane. Zgodnie z zasadami partyjnej dyscypliny po przeprowadzeniu szczegółowych dochodzeń wymierzone zostaną kary za wszelkie uchybienia i zaniedbania.

 

Dwa - każdy rejon i jego departamenty mają niezwłocznie i ponad wszelką wątpliwość ustalić, czy dochodziło u nich do przypadków odwiedzania krewnych winnych samospaleń, oddawania im hołdu przez masy czy wręczania datków. Jeśli tak, komitety partii z miast bądź okręgów muszą natychmiast skierować kadry w celu położenia kresu temu procederowi i uświadomienia ludziom, dlaczego jest to niewłaściwe i że może mieć poważne konsekwencje. Organy bezpieczeństwa publicznego winny bezzwłocznie podjąć stanowcze kroki przeciwko tym, którzy rady tej nie posłuchają.

 

Trzy - świeccy i duchowni, którzy dopuszczali się odwiedzin bądź wręczania datków, mają zostać doprowadzeni do porządku. Gospodarstwom, z których pochodzą organizatorzy tego procederu oraz składający wizyty mnisi, należy odebrać wszelkie świadczenia z programów pomocy społecznej, takich jak dopłaty do minimalnego dochodu, zapomogi po klęskach naturalnych itp. Dyscyplinę w szeregach świątynnych komitetów demokratycznego zarządzania przywrócą departamenty frontu jedności oraz spraw narodowościowych i religijnych. Tam, gdzie zbiórki datków organizowały klasztory lub wioski, odebrane zostaną wszelkie świadczenia z programów pomocy społecznej, takich jak dopłaty do minimalnego dochodu, zapomogi po klęskach naturalnych itp. Osady takie i świątynie nie będą mogły korzystać z projektów finansowanych ze środków publicznych przez trzy lata; zobowiązania powzięte wcześniej należy unieważnić.

 

Cztery - świeccy i duchowni, którzy organizują odwiedziny krewnych winnych i zmuszają do uczestniczenia w tym procederze, zostaną natychmiast wykryci i po zgromadzeniu dowodów bezzwłocznie osądzeni i ukarani z całą surowością prawa. W przypadku zaangażowania lokalnych kadr ze struktur partyjnych lub administracyjnych, a zwłaszcza wioskowych sekretarzy, nastąpią natychmiastowe dymisje; po przeprowadzeniu śledztw sprawy te zostaną skierowane do departamentów odpowiadających za personel, organizację, bezpieczeństwo, dyscyplinę i prawo w celu osądzenia i wymierzenia surowych kar. Jeśli odpowiedzialność spoczywa na lamach bądź członkach komitetów demokratycznego zarządzania, ich klasztory należy zamknąć i szczegółowo zbadać, a winnych ukarać z całą surowością.

 

Pięć - urzędnicy, którzy łamią dyscyplinę partyjną lub rządową, składając odwiedziny i wręczając datki rodzinom winnych samospaleń, zostaną bezzwłocznie zwolnieni i przekazani do dyspozycji departamentów sądowych w celu osądzenia z całą surowością prawa.

 

Wszystkie miejscowości, komórki i biura będą upubliczniać i wdrażać niniejsze rozporządzenie wszelkimi metodami i bez zwłoki przedstawiać stosowne raporty strukturom partii oraz administracji na szczeblu prefektury. Ich agendy odpowiedzialne za kontrolę dyscypliny będą wspólnie nadzorować ten proces i w przypadku niedociągnięć w postaci dalszych odwiedzin lub datków dla rodzin winnych samospaleń wyciągać konsekwencje wobec właściwych kadr partii i administracji.

 

Departament pracy Komunistycznej Partii Chin w prefekturze Huangnan

Departament pracy administracji prefektury Huangnan

14 listopada 2012

 

 

 

Władze partii i rządu prefektury Malho (chiń. Huangnan) prowincji Qinghai wydały niniejsze rozporządzenie w związku z falą dramatycznych protestów - samospaleń i wystąpień młodzieży - w okręgu Rebgong (chiń. Tongren), w listopadzie 2012. Trzy dni po jego wydaniu (o czym informowano w lokalnej telewizji) w proteście przeciwko polityce władz podpaliła się młoda matka i młody ojciec. Groźby władz nie zdały się na wiele: klasztory wciąż organizują modły w intencji pało, „bohaterów", a ludzie pielgrzymują do ich bliskich.

 

 


Home Aktualności Raporty Teksty Archiwum Linki Pomoc Galeria
 
NOWA STRONA (od 2014 r.)