Teksty. Z perspektywy Chińczyków

wersja do druku

Share

Doraźne metody zwalczania samospaleń

Rząd ludowy okręgu Dzoge

 

Do mas i kadr całego okręgu:

 

W tym kluczowym okresie powszechnego zaangażowania w skokowy rozwój gospodarczy i społeczny oraz budowanie trwałej stabilności, masy, klasztory i duchowieństwo w przytłaczającej większości energicznie wspierają przywództwo Komunistycznej Partii Chin, ustrój socjalistyczny oraz system autonomii mniejszości etnicznych. Wpłynęło to pozytywnie na stabilność społeczną i narodową jedność, niemniej rozmyślnie i celowo niszczy je garstka ludzi o złych zamiarach i nielegalne elementy kryminalne. Raz po raz doprowadzają oni do incydentów samospaleń, poważnie zakłócających porządek i codzienne życie mas oraz zdrowy rozwój ekonomiczny i społeczny okręgu. Na podstawie badań i analiz przygotowaliśmy specjalne restrykcje, które pozwolą rozprawić się z bandytami, ukarać przestępców, propagować cnoty obywatelskie, harmonię i stabilność społeczną oraz strzec najważniejszych interesów mas.

 

1. Najbliżsi krewni samospaleńców (rodzice, współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo) utracą kwalifikacje do pełnienia funkcji publicznych, ubiegania się o zatrudnienie, pracy w sektorze produkcji i usług oraz służby wojskowej.

 

2. Najbliżsi krewni samospaleńców utracą kwalifikacje do wybieralności, zasiadania w Zgromadzeniach Przedstawicieli Ludowych wszystkich szczebli, Ogólnochińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej oraz strukturach kadrowych.

 

3. Kadry organów państwowych, pracownicy etatowi i personel dodatkowy winni sumiennie dokształcać swoich krewnych, ponieważ każde samospalenie w ich najbliższym otoczeniu będzie traktowane z całą surowością odpowiednich przepisów.

 

4. Samospaleńcy, ich krewni oraz wszyscy aktywnie zaangażowani utracą na trzy lata świadczenia przyznawane gospodarstwom, a osoby związane z nimi - na rok.

 

5. W klasztorach i osadach, w których doszło do samospalenia, zostaną odwołane lub wstrzymane inwestycje budżetowe.

 

6. Rodziny i gospodarstwa samospaleńców oraz aktywnych uczestników, a także klasztory i wioski, w których doszło do incydentów, będą klasyfikowane jako „niepewne" i przez trzy lata nie otrzymają żadnych kredytów. Pożyczki udzielone wcześniej zostaną cofnięte.

 

7. Wioski bądź klasztory, w których dojdzie do samospalenia, muszą wpłacić poręczenie w wysokości od 10 do 500 tysięcy yuanów (5-250 tys. PLN). Będzie ono zwrócone, jeżeli w ciągu dwóch lat incydent się nie powtórzy; w przeciwnym razie przepadnie i pobrane zostanie kolejne.

 

8. Samospalenie odbije się na sytuacji finansowej lokalnych kadr, członków klasztornego komitetu demokratycznego zarządzania i nauczycieli religii oraz uniemożliwi im otrzymanie dorocznych premii.

 

9. Ziemie uprawne i pastwiska przyznane samospaleńcom zostaną skonfiskowane; osady, w których doszło do samospalenia, utracą czasowo prawo użytkowania pastwisk.

 

10. Samospaleńcy, ich najbliżsi krewni oraz gospodarstwa aktywnych uczestników nie uzyskają zaświadczeń własności domów i ziemi ani zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przez trzy lata.

 

11. Członkowie najbliższych rodzin samospaleńców przez trzy lata nie uzyskają zgody na wyjazd za granicę ani do Tybetańskiego Regionu Autonomicznego.

 

12. Tam, gdzie dojdzie do samospaleń, będzie się prowadzić kampanie „mocnego uderzenia" [w przestępczość pospolitą], egzekwować z całą surowością przepisy prawa administracyjnego oraz bezwzględnie karać wszelkie wykroczenia.

 

13. W osadach oraz klasztorach, w których dojdzie do samospaleń, mieszkańcy, kler i odpowiedzialni nauczyciele religii poddani zostaną edukacji prawnej. W przypadkach mniej poważnych, o ile nie doszło do naruszenia przepisów kodeksu karnego, krewni samospaleńca i inni aktywni uczestnicy muszą przejść piętnastodniowy program edukacyjny poza miejscem zamieszkania.

 

14. W klasztorach, w których dojdzie do samospalenia, czasowo zostaną drastycznie ograniczone religijne aktywności kleru, a w całym regionie obowiązywać będzie zakaz odprawiania masowych ceremonii buddyjskich.

 

15. Operacje finansowe świątyń, w których dojdzie do samospalenia, zostaną szczegółowo zbadane zgodnie z prawem, a prowadzona przez nie działalność gospodarcza zawieszona do wyjaśnienia. Komitet demokratycznego zarządzania otrzyma szczegółowe raporty tyczące dochodów i wydatków klasztoru oraz darowizn i sposobu ich wykorzystania i będzie je regularnie udostępniał mnichom, mniszkom oraz szerokim masom wiernych.

 

16. Osoby, które dostarczą wskazówki, tropy i informacje tyczące samospaleń, otrzymają po ich zweryfikowaniu nagrody w wysokości od dwóch do 500 tysięcy yuanów (1-250 tys. PLN) w zależności od wartości. Zostanie to zachowane w ścisłej tajemnicy.

 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w chwili opublikowania i uchyla wcześniejsze przepisy, które nie są z nim zgodne.

 

 

 

samospaeniadzogengaba16przepisow2014_400_01
 

 

 

Władze Dzoge (chiń. Ruoergai) w prefekturze Ngaba (chiń. Aba) prowincji Sichuan ogłosiły „Doraźne metody zwalczania samospaleń" - kodyfikujące praktykowaną także w innych regionach odpowiedzialność zbiorową już nie za „współudział", ale sam fakt dokonania w okolicy dramatycznego protestu przeciwko chińskim rządom - 8 kwietnia 2013 roku. Mimo wizji drakońskich kar tylko w tamtym roku w Dzoge podpaliło się siedem osób.

 

 


Home Aktualności Raporty Teksty Archiwum Linki Pomoc Galeria
 
NOWA STRONA (od 2014 r.)