Teksty. Z perspektywy Chińczyków

wersja do druku

Share

Nowe przepisy dotyczące klasztorów i duchownych uczestniczących w protestach w TPA Ganzi

Rząd Ludowy TPA Ganzi

 

Przepisy te zostały przyjęte na trzecim tegorocznym posiedzeniu Stałego Komitetu Rządu Ludowego Tybetańskiej Prefektury Autonomicznej Ganzi. Podpisał je przewodniczący regionalnych struktur Komunistycznej Partii Chin, Lichang Ping. Wchodzą w życie w momencie ogłoszenia, to jest 28 czerwca 2008 roku.

 

 

Dekret

 

Cel: Ochrona stabilizacji społecznej, systemu socjalistycznego i podstawowych interesów obywateli oraz ukaranie z całą surowością osób zamieszanych w rozpowszechnianie reakcyjnych treści, wznoszenie reakcyjnych sloganów, posiadanie „flagi ze śnieżnym lwem", nielegalne organizowanie demonstracji i podżeganie do prowadzenia działalności separatystycznej.

 

A. Jak karać mnichów i mniszki zamieszanych w działalność separatystyczną.

 

1. Przestępstwo nie jest poważne, winny wykazuje odpowiednią postawę, zeznaje i przyznaje się na piśmie do winy. Takiego duchownego można przekazać rodzinie, której członek zostaje zobowiązany do udzielania mu rad i odpowiada za to, by nie opuszczał on domu.

 

2. Przestępstwo zostaje uznane za stosunkowo poważne. Winnego należy przewieźć do aresztu lub odizolować w klasztorze, gdzie będzie otrzymywać gruntowną edukację polityczną, dopóki nie okaże właściwej postawy, nie złoży zeznań, nie wyrazi głębokiej skruchy, nie ujawni dobrowolnie wszelkich informacji oraz nie podpisze przyznania się do winy i nie złoży samokrytyki.

 

3. Przestępstwo zostaje uznane za poważne. Winny nie okazuje właściwej postawy wobec składania zeznań. Zmusić do edukacji politycznej, wyraźnie ostrzec, pozbawić praw religijnych, wydalić z klasztoru i osadzić w areszcie domowym.

 

4. Mnisi i mniszki, którzy potajemnie planują demonstrację, stają na jej czele lub podżegają innych do potajemnego planowania, organizowania lub stawania na czele demonstracji. Winni mają zostać ukarani z całą surowością prawa karnego, dożywotnio pozbawieni prawa do uprawiania jakiejkolwiek działalności religijnej oraz odwiedzania wszystkich świątyń. Jeśli jakiś klasztor pozwala takiej osobie przebywać na swoim terenie, należy wszcząć dochodzenie w sprawie jego Komitetu Demokratycznego Zarządzania (KDZ) oraz oskarżyć przewodniczącego KDZ o dawanie azylu separatystom.

 

 

B. Jak traktować męskie i żeńskie klasztory prowadzące działalność separatystyczną.

 

5. Każdy klasztor, w którym od 10 do 30 mnichów albo mniszek brało udział w demonstracjach lub rozruchach, zostanie otoczony i przeszukany. Należy aresztować wszystkich podejrzanych i skonfiskować ich mienie. Duchownym nie wolno opuszczać klasztoru ani prowadzić żadnej działalności religijnej do czasu zakończenia śledztwa.

 

6. Każdy członek KDZ winny udziału w demonstracji lub rozruchach zostanie natychmiast pozbawiony stanowiska. Władze lokalne zastąpią go człowiekiem wiarygodnym, który zreorganizuje KDZ. Działalność religijna zostanie natychmiast przerwana, a świątynia zamknięta do czasu zakończenia śledztwa.

 

7. Mnisi i mniszki, którzy nie ułatwiają pracy grupy roboczej, nie są zarejestrowani, nie mieszkają na terenie klasztoru oraz nie słuchają rad urzędników prowadzących dochodzenie, zostaną natychmiast wydaleni ze świątyń i odeskortowani do rodzinnych domów. Ich pomieszczenie lub budynek w klasztorze zostanie zniszczony. Mnisi i mniszki, którzy nie są zarejestrowani w Biurze ds. Religii, nie posiadają certyfikatu duchownego, nie chcą powiedzieć, skąd pochodzą, lub długo przebywali poza murami świątyni, zostaną natychmiast wydaleni, a ich pomieszczenie lub budynek w klasztorze zostanie zniszczony. Mnisi i mniszki, którzy powracają do świątyni i nie przedstawiają powodu swojej nieobecności, nie okazują właściwej postawy wobec separatyzmu i jedności wszystkich nacji, zostaną natychmiast wydaleni, a ich pomieszczenie lub budynek w klasztorze zostanie zniszczony.

 

8. Wszyscy mnisi i mniszki, którzy uczestniczyli w jakichkolwiek demonstracjach lub rozruchach, muszą się ponownie zarejestrować, podając numer pomieszczenia lub budynku. Dopuszczalny limit liczbowy klasztoru zostanie pomniejszony o liczbę wydalonych przez władze. Osoby, które wciąż popierają lub potajemnie uczestniczą w działalności politycznej, nie słuchają rad władz lub nie przestrzegają przepisów, zostaną wydalone z klasztoru.

 

9. Po dochodzeniu w sprawie osoby, która nadal sprawia kłopoty władzom, przeprowadzone zostanie śledztwo w sprawie KDZ. Po jego zakończeniu rejestracja klasztoru w Biurze ds. Religii będzie anulowana, a sama świątynia bezterminowo zamknięta.

 

C. Jak prowadzić sprawy KDZ.

 

10. Każdy członek KDZ, który nie brał udziału w demonstracjach lub rozruchach, ale nie wykazuje jasnej postawy ideologicznej, zaniedbuje swoje obowiązki, ignoruje problemy polityczne, nie powiadamia o udziale innych duchownych w demonstracjach lub rozruchach i nie ostrzega na czas władz, niezależnie od statusu zwykłego mnicha, tulku (żywego buddy), khenpo lub gesze zostanie objęty dochodzeniem i stanie na thamzingu, wiecu walki, przed frontem mnichów albo mniszek.

 

11. Każdy członek KDZ, który nie ma jasnych poglądów politycznych lub próbuje zwodzić, niezależnie od statusu zwykłego mnicha, tulku (żywego buddy), khenpo lub gesze zostanie objęty dochodzeniem i stanie na thamzingu, wiecu walki, przed frontem mnichów albo mniszek. Będzie też zmuszony do przyznania się do winy na piśmie i złożenia samokrytyki. O procesie tym poinformują gazety i zostanie on wielokrotnie pokazany w telewizji.

 

12. Każdy członek KDZ, który ujawnia tajne informacje, kontaktuje się z separatystami za granicą, popiera demonstrantów i uczestników rozruchów, nie powstrzymuje demonstrantów i uczestników rozruchów, podżega do separatyzmu, niezależnie od statusu zwykłego mnicha, tulku (żywego buddy), khenpo lub gesze zostanie zgodnie z prawem bezzwłocznie ukarany, wydalony z Ogólnochińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej i Biura ds. Religii. Nie będzie otrzymywał pensji ani uczestniczył w jakiejkolwiek działalności religijnej. Jeśli jest tulku, zostanie pozbawiony prawa do ponownego odrodzenia, a jego mienie zostanie przeszukane i skonfiskowane. O winnych poinformują gazety i będą oni wielokrotnie pokazywani w telewizji.

 

 


Home Aktualności Raporty Teksty Archiwum Linki Pomoc Galeria
 
NOWA STRONA (od 2014 r.)